Aansluiten op individuele mogelijkheden

In de groepen 3 t/m 8 geven we zo veel mogelijk instructie aan de hele groep tegelijk. Hierdoor kan de lestijd zo effectief mogelijk worden benut. Daarna geven we binnen de groep extra instructie aan kinderen die dat nodig hebben. Soms kan het ook zijn dat we bij bepaalde leerlingen dezelfde leerstof op een andere manier aanbieden. Als het nodig is krijgen kinderen extra instructie binnen de groep. Er zijn natuurlijk ook leerlingen die meer aan kunnen. Deze leerlingen krijgen verdiepte leerstof. We gaan dus niet sneller door de stof heen, maar gaan er dieper op in of we bieden extra vakken aan. Hierbij kunt u denken aan vreemde talen, maar ook aan extra verdieping in rekenen/wiskunde, webquests of kunst & cultuur.

Lezen, Nederlandse taal en rekenen zijn de basis

Kinderen hebben door de moderne media veel andere uitdagingen dan lezen. Maar het blijft voor bijna alles belangrijk om goed te kunnen lezen. Taal, rekenen, wereldoriëntatie… je kunt er pas iets mee als je kunt lezen. En leren lezen gaat sneller als je lezen leuk vindt. De Jeroen Boschschool besteedt hier veel aandacht aan. We hebben daarom de nieuwste onderwijsmethodes, een leesspecialist, rekenspecialist en we gebruiken extra methodieken als Connect lezen, Ralfi lezen en ondersteunde software.

Een aandachtspunt in de hele school is de leesbeleving. Lezen is leuk! Kinderen worden uitgedaagd te lezen door activiteiten in de klas, boekbesprekingen, krantenkringen, het samenstellen van een boeken top 10 en luisterlezen. De feestelijke aandacht voor de kinderboekenweek en het meedoen aan de voorleesdagen in onze school, horen hierbij.

Voor rekenen gebruiken we de methode “Wereld in getallen”, computerprogramma’s en extra ondersteunend materiaal.

Betrokken leidt tot beter leren

Leren doe je op verschillende manieren: door les te krijgen, ervaringen op te doen, door je zintuigen te gebruiken en zeker ook door je gevoel, met je hart. Als je ergens bij betrokken bent, leer en onthoud je veel beter. We vinden het belangrijk leerlingen op verschillende manieren te laten leren. Daarom zorgen wij voor situaties waarbij ze betrokkenheid kunnen ervaren: projecten, Centrum voor Natuur en Milieu-educatie, techniek, expressievakken en verhalen en gedichten schrijven. Hierbij gebruiken we ook digitale middelen die de betrokkenheid van kinderen verhogen, zoals iPads en computers. We maken gebruik van coöperatieve werkvormen. Kinderen leren meer door samenwerken, zowel op sociaal vlak als op cognitief gebied. Coöperatief leren zorgt dat kinderen meer betrokken zijn, beter samenwerken en draagt bij aan een prettig klimaat in de school. We zorgen voor eigentijds onderwijs waarmee we kinderen voorbereiden op werken in de 21e eeuw (21th centrury skills).

Het kunstbedrijf Arnhem

Het kunstbedrijf Arnhem ondersteunt ons bij projecten waarin de expressievakken leerlingen uitnodigen om op een andere manier te leren. Op onze jaarkalender ziet u de vieringen, als afsluiting van een project, thema of bij feestdagen. In het Jeroentjestheater kijken en luisteren we samen naar liedjes, toneelstukjes en dansjes die kinderen maken bij een thema of oefenen tijdens de creatieve vakken. Ouders en opa’s en oma’s zijn hierbij van harte welkom.

Techniek

Techniek leren kinderen door te doen, te ervaren. Je leert niet uit een boekje hoe verbindingen in elkaar zitten, dat leer je met materialen waarmee je kunt experimenteren. We hebben veel van deze materialen op school, onder meer in de techniektorens. In iedere doos zit iets waarmee leerlingen zelf kunnen experimenteren, bijvoorbeeld door proefjes te doen of iets te bouwen. Soms worden de torens gebruikt tijdens zelfstandig werken, soms in circuitvorm.

Leerlingvolgsysteem

Leerlingen worden gevolgd in hun ontwikkeling. Zowel op leergebied als in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. We kennen een leerlingvolgsysteem waarin leerkrachten met toetsen en registratie de vorderingen van de kinderen bijhouden. De leermethodes van de verschillende vakken als taal, rekenen, lezen, schrijven en wereldoriëntatie lopen zoveel mogelijk door van groep 1 tot en met groep 8, dus de overgang naar een nieuwe groep verloopt altijd soepel.

Inzicht in de ontwikkeling van het kind

De doorgaande leerlijn garandeert voortdurend inzicht in de ontwikkelingen van uw kind. We gebruiken daarvoor de toetsen die bij de methodes horen. Ook hebben we in elke groep de onafhankelijke CITO-toetsen. Deze toetsen bestaan uit een aantal toetsen per vakgebied. Ook dat begint al in de kleutergroep en loopt door tot en met groep 8. De school gebruikt deze gegevens om zo de schoolloopbaan van ieder kind in kaart te brengen en ons onderwijs te blijven volgen en verbeteren. De school houdt u op de hoogte van de toetsgegevens.

In de schoolgids vindt u meer en uitgebreidere informatie over ons onderwijs!