Onze zorg voor alle kinderen

Veel ouders prijzen ons veilige klimaat in de school. Dat komt doordat ieder kind kan rekenen op zorg en aandacht. Wordt een kind gepest? We ondernemen actie aan de hand van ons pestprotocol. Probeert een kind iets te vertellen? We zullen altijd luisteren. Als het op dat moment niet kan, komen we er later op terug. We zoeken uit wat er aan de hand is, bekommeren ons om de kinderen en beschermen ze waar nodig. Zo staat uw kind nooit alleen met een probleem.
Onze organisatie en onze maatregelen, in de groep en op school, zijn erop gericht om elk kind de zorg te bieden die het nodig heeft. Ook voor kinderen die speciale aandacht nodig hebben, is dit heel belangrijk.

Intern Begeleider

De school volgt de ontwikkeling van elke leerling en biedt zo mogelijk zorg op maat. Het bewaken van dit proces en het coachen van leerkrachten hierin is de taak van de intern begeleider. Tanja Ijsseldijk is onze intern begeleider. Uit kunt altijd contact met haar opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De taken van onze intern begeleider zijn:

 • Gesprekken houden met de leerkracht en de ouders.
 • Zorgen voor achtergrondinformatie (voor leerkracht en ouders).
 • Observeren van een kind in de klas.
 • Het analyseren van toetsen om meer zicht te krijgen op de problemen.
 • Bijhouden van het leerlingvolgsysteem van de school.
 • Begeleiden van de leerkracht van groep 8 met de overgang naar het VO.
 • Contacten met externe instanties.
 • Groepsbesprekingen houden met leerkrachten.
 • Voorzitten van het Zorgteam van de school.
 • Landelijke en regionale onderwijsontwikkelingen volgen en implementeren.

Lezen

Om zwakke lezers en eventuele dyslectische kinderen vroeg te signaleren, werken wij met het Protocol voor dyslexie van Het Expertise Centrum Nederlands. De rode draad hierin is het vroegtijdig herkennen van leesproblemen. Met groepsplannen en handelingsplannen ondersteunen we kinderen extra bij deze problemen. Zodat er voor ieder kind instructie en ondersteuning is op zijn/haar eigen niveau. Hiermee werken we van groep 1 t/m 8. Kinderen die vlotter lezen worden uitgedaagd op hun eigen niveau. Zij maken sneller de overgang van technisch lezen naar begrijpend lezen. Als het past bij de onderwijsbehoefte van een kind wordt er in de bovenbouw wel eens een vreemde taal aangeboden. Alle vakken zijn belangrijk maar lezen vormt de basis voor al het leren en verdient dus extra aandacht.

Gedrag

Leerlingen moeten zich bewust worden van hun eigen gedrag en gevoel. Maar vooral ook van wat dat doet met de mensen om hen heen. Ze worden zich ervan bewust dat we hierin niet allemaal hetzelfde zijn. Vanaf groep 1 t/m 8 wordt er veel aandacht besteed aan sociale vorming.
Dit gebeurt heel speels in de onderbouw, er zijn elke dag zonnetjes van de juf en de kinderen leren elkaar complimentjes geven. Vaak wordt er “gespiegeld”. Elkaar een spiegel voorhouden, hoe ging het vandaag? Was iedereen aardig? Wat ging er minder goed? Hoe lossen we dat op?
In de middenbouw wordt er al meer methodisch aan gewerkt met verhalen en lessen over verschillen tussen mensen en het omgaan met elkaar. In de bovenbouw wordt er in groep 6 begonnen met een “Rots en water training” voor houding en weerbaarheid.  Bij de start hiervan worden ouders uitgenodigd. Voor meer informatie kunt u ook de site bekijken over rots en water. In groep 8 worden er tevens lessen over “relatie en seksualiteit “ gegeven.

Leerlingendossier

Alle informatie over de voortgang van een leerling, gaat in zijn of haar leerlingdossier. In dit dossier staat ook persoonlijke informatie over de leerling, van de ouders of bijvoorbeeld de schoolarts of peuterspeelzaal. Ook gegevens van leerlingbesprekingen, handelingsplannen, onderzoeken en dergelijke zitten in dit dossier. Deze gegevens zijn vertrouwelijk.

School Video Interactie Begeleiding (SVIB)

Onze school gebruikt SVIB voor de begeleiding van leerkrachten. Hierbij brengen video-opnames van de klas het professionele handelen van leerkrachten in beeld. Deze opnames gebruiken we alleen in gesprekken tussen de leerkracht en diens begeleider. En zijn bedoeld om het handelen van de leerkracht te analyseren.

Soms kan het nuttig zijn de videobeelden te gebruiken om gedrag van individuele kinderen, of hun omgang met elkaar, te analyseren. In dat geval vragen we ouders hiervoor altijd vooraf toestemming.

Leerling- en groepsbespreking

Leerkrachten en de intern begeleider bespreken alle kinderen regelmatig. We kennen hiervoor:

 • Groepsbespreking, waarin leerkracht en intern begeleider de ontwikkeling van alle leerlingen in de groep doornemen.
 • Zorgteambespreking. Hier kan een leerkracht met de intern begeleider, de orthopedagoog en de schoolmaatschappelijk werker van de school , vragen over de schoolontwikkeling van leerlingen bespreken. Ouders worden hier altijd bij betrokken. Samen wordt er gezocht naar passende oplossingen voor de onderwijsbehoeften van het kind. Zowel bij het leren als bij de sociaal emotionele ontwikkeling.
 • Als er een complexe hulpvraag is kan de intern begeleider in overleg met de ouders een kind aanmelden bi j het zorg adviesteam bovenschools.

Begeleiding naar het voortgezet onderwijs

 • In november houden wij met ouders en leerlingen van groep 8 de eerste adviesgesprekken. Hierin geven we een voorlopig advies over het vervolgonderwijs.
 • In de loop van het jaar krijgen ouders en leerlingen informatie over de diverse mogelijkheden van voortgezet onderwijs. U kunt u met uw kind de open dagen van middelbare scholen bezoeken.
 • Hierna maakt u uw definitieve keuze en meldt u uw kind aan bij een school voor voortgezet onderwijs. De Jeroen Boschschool schrijft dan voor deze school een onderwijskundig rapport. Op basis van dit rapport beslist deze school of de leerling wordt toegelaten.
 • We nemen de Eindtoets Basisonderwijs (Cito toets) af. Op basis van deze toets kan het advies alleen nog naar boven worden bijgesteld.
 • In mei spreekt de leerkracht van groep 8 de leerlingen door met de brugklascoördinatoren van de verschillende scholen over plaatsing, extra zorg of bijzonderheden. Dit noemen we de ‘warme overdracht’.

Begeleiding kinderen naar Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO)

 • Eind groep 7 gaan we al in gesprek met de ouders van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in het vervolgonderwijs.
 • Het voortgezet onderwijs test deze kinderen in het begin van groep 8. Ze beoordelen dan of ze recht hebben op de Leerweg Ondersteunend Onderwijs.
 • In de loop van het eerste jaar vervolgonderwijs is er een nagesprek met de mentor van het vervolgonderwijs. Deze nazorg is bedoeld om problemen op de nieuwe school op tijd te signaleren en te voorkomen.

Logopedist, schoolarts en schoolverpleegkundige

Een logopedist werkt met kinderen en volwassenen die moeite hebben met spreken of verstaan. Daarbij horen niet alleen spraakproblemen, maar ook taal-, stem- en gehoorproblemen. Op de Jeroen Boschschool is geregeld een logopedist aanwezig van JGZ die de kinderen screent op mogelijke problemen. De ouders krijgen na afloop een brief met de uitslag van de screening en informatie over eventuele vervolgstappen.

We werken ook met een schoolarts (jeugdarts), die regelmatig spreekuur houdt op school. Ouders en leerkrachten kunnen hier terecht met vragen over de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. Problemen met (slecht) slapen, voeding, gewicht, motoriek en gedrag kunt u met de schoolarts bespreken. Voor kort overleg is er ook een telefonisch spreekuur. U kunt zich aanmelden via de leerkracht of intern begeleider. De intern begeleider kent de data en tijden. Alle kinderen in groep 2 en 7 krijgen een uitgebreid onderzoek naar hun gezondheid en ontwikkeling door de schoolverpleegkundige.